Algemene Voorwaarden


Houtkamp Elektrotechniek
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van Houtkamp Elektrotechniek 
Artikel 3 – Algemene bepalingen 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Ontbindingsrecht Consumenten 
Artikel 7 − Verlenging ontbindingsrecht voor producten bij niet informeren 
Artikel 8 − Uitoefening van het ontbindingsrecht 
Artikel 9 – Ontbinding en opzegging 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid 
Artikel 11 – Overmacht 
Artikel 12 – Honorarium/Prijzen 
Artikel 13 – Meerwerk 
Artikel 14 – Storingsdiensten en voorrijkosten 
Artikel 15 – Betaling en facturering 
Artikel 16 – Levering van producten 
Artikel 17 – Garantie 
Artikel 18 – Klachten 
Artikel 19 – Overdracht 
Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 21 − Intellectueel eigendom 
Artikel 22 − Exclusiviteit 
Artikel 23 − Verrekening en opschorting 
Artikel 24 – Toepasselijk recht 
Artikel 25 − Survival 
Artikel 26 − Wijziging of aanvulling 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Houtkamp Elektrotechniek: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene
voorwaarden;
2. Wederpartij: de (rechts)persoon waar Houtkamp Elektrotechniek een overeenkomst mee sluit;
3. Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
4. Partijen: Houtkamp Elektrotechniek en Wederpartij
5. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;
6. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde Houtkamp Elektrotechniek of Wederpartij;
7. Duurovereenkomst: overeenkomst krachtens welke Houtkamp Elektrotechniek voor
een bepaalde tijd prestaties verricht.

Artikel 2 – Identiteit van Houtkamp Elektrotechniek
Naam bedrijf: Houtkamp Elektrotechniek
Straatnaam en nummer: Nieuwenhuijsenlaan 31
Postcode en vestigingsplaats: 1185DP Amstelveen
Telefoonnummer: 06 34 49 12 10
KvK-nummer: 81874367

Artikel 3 – Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle
(rechts)handelingen van Houtkamp Elektrotechniek en op elke tot stand gekomen
overeenkomst tussen Houtkamp Elektrotechniek en Wederpartij.
2. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van
andere algemene voorwaarden uitgesloten.
4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Houtkamp Elektrotechniek is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst
Derden in te schakelen.
6. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
3. Beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Houtkamp
Elektrotechniek gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Houtkamp
Elektrotechniek niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig
blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene
voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe
bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.
3. Houtkamp Elektrotechniek behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te
geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Houtkamp Elektrotechniek weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende
en/of vervolgopdrachten.
5. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen
voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de
Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 – Ontbindingsrecht Consumenten
1. De Wederpartij die handelt als consument kan een overeenkomst op afstand of een
overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen
ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
a. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de
overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de
uitvoering van de dienst, met instemming van de consument, is begonnen
voor het einde van deze bedenktijd.
b. Bij consumentenkoop: de dag waarop de consument of een door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft
ontvangen.
2. Indien de aangeboden producten van Houtkamp Elektrotechniek specifiek op maat
worden gemaakt voor Wederpartij die handelt als Consument zijn die producten
uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het
ontbindingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten.
3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Houtkamp
Elektrotechniek zijn benodigde bestelling voor de overeenkomst bij zijn leverancier
niet meer kosteloos kan annuleren.
4. Het ontbindingsrecht is uitgesloten bij levering van zaken die na levering door hun
aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.
5. Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor overeenkomsten waarbij de Consument
Houtkamp Elektrotechniek specifiek heeft verzocht ter plaatse te komen en
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
a. aanvullende dienstverlening waar de Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht; en
b. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of
de herstellingen uit te voeren.
6. Het ontbindingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7 − Verlenging ontbindingsrecht voor producten bij niet
informeren
1. Indien Houtkamp Elektrotechniek Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht of het modelformulier voor ontbinding niet heeft verstrekt,
loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
2. Indien Houtkamp Elektrotechniek de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan
Wederpartij heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de
Wederpartij die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 − Uitoefening van het ontbindingsrecht
1. Indien de Consument een consumentenkoop ontbindt, zendt het product terug met
alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking, en conform de door Houtkamp Elektrotechniek verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
ontbindingsrecht ligt bij Wederpartij.
3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Ontbinding en opzegging
1. Houtkamp Elektrotechniek heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te
beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud
van enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten indien:
a. Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt.
b. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard.
c. Wederpartij (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt.
d. Wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf.
e. het vermogen van Wederpartij geheel of gedeeltelijk in beslag wordt
genomen.
2. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Houtkamp
Elektrotechniek recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de
overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
3. Wederpartij kan een duurovereenkomst voor bepaalde tijd niet eenzijdig tussentijds
opzeggen.
4. Indien de overeengekomen duur van een duurovereenkomst voor bepaalde tijd is
verstreken, wordt deze overeenkomst voortgezet in een overeenkomst voor
onbepaalde tijd.
5. Opzegging van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt schriftelijk en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 1 (één) maand.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
In geval Wederpartij een Consument is, geldt:
1. De totale aansprakelijkheid van Houtkamp Elektrotechniek is beperkt tot vergoeding
van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen
honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer
bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Houtkamp
Elektrotechniek uit te keren bedrag.
2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan
zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op
het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden
voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Houtkamp Elektrotechniek voor schade die
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Houtkamp Elektrotechniek.
In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:
4. Houtkamp Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet
uitgesloten is de aansprakelijkheid van Houtkamp Elektrotechniek voor schade die
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Houtkamp Elektrotechniek.
5. Indien Houtkamp Elektrotechniek toch aansprakelijk is voor directe schade zal de
totale aansprakelijkheid van Houtkamp Elektrotechniek beperkt zijn tot vergoeding
van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen
honorarium (exclusief btw).
6. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat
de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
7. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan
zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op
het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
8. Onder directe schade wordt verstaan:
a. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van
Houtkamp Elektrotechniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst
door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
b. Redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen
langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee
samenhangende voorzieningen, doordat Houtkamp Elektrotechniek op een
voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met
eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
6
c. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
d. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
schade in de zin van deze voorwaarden.
9. Wederpartij vrijwaart Houtkamp Elektrotechniek voor eventuele aanspraken van
Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:
10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
Houtkamp Elektrotechniek meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen
Houtkamp Elektrotechniek vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden
na het ontstaan van de vordering.
11. Houtkamp Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door
hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
12. Houtkamp Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
doordat Houtkamp Elektrotechniek is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13. Houtkamp Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
doordat Wederpartij de instructies van Houtkamp Elektrotechniek niet heeft opgevolgd.

Artikel 11 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van
Houtkamp Elektrotechniek in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij
niet aan Houtkamp Elektrotechniek kan worden toegerekend in geval van een van de
wil van Houtkamp Elektrotechniek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van
Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend
wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen,
netwerkstoringen of andere storingen van technische aard, ziekte,
arbeidsongeschiktheid, het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de
producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden en gevolgen van
pandemieën, waaronder maar niet beperkt tot de pandemie veroorzaakt door SARSCoV-2.
2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg
waarvan Houtkamp Elektrotechniek niet aan zijn verplichtingen jegens de
Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang
Houtkamp Elektrotechniek niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de
vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide
Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Houtkamp Elektrotechniek is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige
schade, ook niet als Houtkamp Elektrotechniek als gevolg van de
overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Honorarium/Prijzen
1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke
van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
2. Partijen kunnen een vast bedrag overeenkomen voor de dienstverlening. Indien
Partijen geen vast bedrag zijn overeengekomen, worden de gewerkte uren bij
Wederpartij in rekening gebracht aan de hand van de gebruikelijk uurtarieven van
Houtkamp Elektrotechniek, samen met de eventueel gebruikte of geplaatste
installaties en/of andere zaken.
3. Houtkamp Elektrotechniek behoudt zich met betrekking tot duurovereenkomsten
het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op
het moment van de aanbieding. Houtkamp Elektrotechniek behoudt zich het recht
voor om drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in
kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed
kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten,
verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen,
zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Houtkamp Elektrotechniek niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
het opgegeven bedrag.
6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 13 – Meerwerk
1. Indien Houtkamp Elektrotechniek op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen
verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij,
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang
van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door
Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Houtkamp
Elektrotechniek. Houtkamp Elektrotechniek is nimmer verplicht aan een dergelijk
verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1
van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden
beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Houtkamp
Elektrotechniek Wederpartij altijd van tevoren informeren over de financiële
consequenties van het meerwerk.

Artikel 14 – Storingsdiensten en voorrijkosten
1. Indien de overeenkomst inhoudt dat Houtkamp Elektrotechniek door Wederpartij
wordt verzocht om ter plaatse dringend herstellingen of onderhoud te plegen, is het
honorarium afhankelijk van de aard en duur van de uiteindelijk verrichte
werkzaamheden en dus van de situatie die Houtkamp Elektrotechniek ter plaatse
aantreft. Houtkamp Elektrotechniek is niet gebonden aan eventueel vooraf
opgegeven prijsindicaties.
2. Houtkamp Elektrotechniek heeft het recht om voorrijkosten in rekening te brengen
bij Wederpartij. Indien hier sprake van is, wordt dit altijd gecommuniceerd voordat
aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 15 – Betaling en facturering
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
(veertien) dagen na factuurdatum.
2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan Houtkamp Elektrotechniek te melden.
3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze
door Houtkamp Elektrotechniek gewezen op de te late betaling en wordt de
Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zevendagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Houtkamp Elektrotechniek
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of
een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Houtkamp
Elektrotechniek op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens
Houtkamp Elektrotechniek direct opeisbaar.
5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 – Levering van producten
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Houtkamp
Elektrotechniek kenbaar heeft gemaakt.
2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Houtkamp
Elektrotechniek zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat
een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van Houtkamp Elektrotechniek.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Houtkamp
Elektrotechniek tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een
vooraf aangewezen en aan Houtkamp Elektrotechniek bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan
Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft
Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 17 – Garantie
1. Houtkamp Elektrotechniek staat ervoor in dat de producten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De garantietermijn voor de producten van Houtkamp Elektrotechniek is in beginsel 1
(een) jaar.
3. De garantie geldt niet indien:
a. Wederpartij de geleverde producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of
bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van Houtkamp Elektrotechniek en/of op de verpakking
behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 18 – Klachten
1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij
niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze
had moeten ontdekken bij Houtkamp Elektrotechniek terzake heeft geprotesteerd.
Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48
(achtenveertig) uur.
2. De Wederpartij dient Houtkamp Elektrotechniek in ieder geval 4 (vier) weken de tijd
te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan
Houtkamp Elektrotechniek is gemeld, wordt het product geacht aan de
overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij, niet handelend als Consument, niet op.

Artikel 19 – Overdracht
1. Rechten van een Wederpartij die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen niet
worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van
Houtkamp Elektrotechniek. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door Houtkamp Elektrotechniek aan Wederpartij verkochte en
geleverde zaken blijft bij Houtkamp Elektrotechniek zolang Wederpartij vorderingen
uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten
niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan,
en zolang Wederpartij de vorderingen van Houtkamp Elektrotechniek wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en
ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. Houtkamp Elektrotechniek zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde
toegang tot de geleverde zaak. Wederpartij zal aan Houtkamp Elektrotechniek of een
door Houtkamp Elektrotechniek aan te stellen derde alle medewerking verlenen
teneinde Houtkamp Elektrotechniek in de gelegenheid te stellen het in lid 1
opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de
geleverde zaak, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
3. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen
als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Houtkamp
Elektrotechniek verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te
dragen aan Houtkamp Elektrotechniek. Als daarvoor de vestiging van een recht van
opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te
werken.
4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht
Houtkamp Elektrotechniek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 21 − Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat
zijn van de door Houtkamp Elektrotechniek verleende diensten rusten bij Houtkamp
Elektrotechniek. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten
die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of
verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
2. De door Houtkamp Elektrotechniek verstrekte stukken aan Wederpartij zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij
niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan
het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan
niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke
openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Houtkamp
Elektrotechniek is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of
verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Houtkamp Elektrotechniek.
3. Houtkamp Elektrotechniek behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering
van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden
voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden.
5. Houtkamp Elektrotechniek heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
6. Wederpartij verleent Houtkamp Elektrotechniek toestemming om foto’s of ander
beeldmateriaal van de werkzaamheden of daarmee samenhangende objecten te
maken. Eventueel daardoor ontstane intellectuele eigendomsrechten zijn
voorbehouden aan Houtkamp Elektrotechniek. Houtkamp Elektrotechniek is in geen
geval verplicht een vergoeding voor de gemaakte foto’s of beeldmateriaal te betalen aan Wederpartij.
7. Wederpartij vrijwaart Houtkamp Elektrotechniek voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct
opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die overeenkomst
bedongen bedrag, onverminderd het recht van Houtkamp Elektrotechniek op schadevergoeding.

Artikel 22 − Exclusiviteit
1. Voor de duur van de overeenkomst verleent Wederpartij aan Houtkamp
Elektrotechniek het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 23 − Verrekening en opschorting
1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij, niet handelend als Consument, zijn uitgesloten.

Artikel 24 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten tussen Houtkamp Elektrotechniek en Wederpartij waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep
kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en
strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
3. Ingeval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wederpartij en
Houtkamp Elektrotechniek, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Houtkamp Elektrotechniek is gevestigd.

Artikel 25 − Survival
1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking
hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 10 (Aansprakelijkheid), 20
(Eigendomsvoorbehoud), artikel 21 (Intellectueel eigendom), artikel 24 (Toepasselijk
recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht. 

Artikel 26 − Wijziging of aanvulling
1. Houtkamp Elektrotechniek is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Houtkamp Elektrotechniek Wederpartij
tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde
voorwaarden zal minimaal 30 (dertig) dagen zitten.